Informatie Abonnement
Informatie Mediakit
Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen over uw abonnement, factuur of algemene vragen?
Heeftt u uw vakblad niet ontvangen? 

Vul dan het vragenformulier in.

Vertragingen in de bezorging kunnen er soms voor zorgen dat u Gaafgoed een of enkele dagen later ontvangt.

Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn Mail verwijzing naar Vriend(in)
Nieuw abonnement

Jaarabonnement *     

Nederland € 172,50,-

 

Europa € 183,-

 

Overige landen (luchtpost) € 225,-
 

Ingangsdatum  

Een abonnement kan op elk moment gedurende het jaar worden aangegaan. De ingangsdatum is dan de eerst volgende verschijningsdatum.

 

Looptijd

Het abonnement geldt voor de periode van één jaar, vanaf de ingangsdatum. 

 

Betaling

Betaling van het abonnementsgeld moet voorafgaand aan elke abonnementsperiode geschieden, binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht.

Indien de abonnee ook na aanmaning in gebreke blijft, is Nedem Business Publications gerechtigd het abonnement eenzijdig met onmiddellijke ingang te beëindigen en eventuele schadevergoeding te vorderen.

 

 
  * prijzen excl. BTW

Abonneren? Vul het abonneeformulier in.

Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn Mail verwijzing naar Vriend(in)
Abonnement wijzigen

Gaat u verhuizen of wilt u Texpress op een ander adres ontvangen?  Om de bezorging van uw tijdschrift ononderbroken te laten plaatsvinden, dienen wij minimaal 4 weken voor de verhuisdatum uw adreswijziging te hebben ontvangen.

Bij wijzigingen dient u uw abonneenummer te vermelden. Deze staat op de adreswikkel van Texpress. Het nummer onder het retouradres aan de linkerkant, achter de vermelding: 'Id:' is uw abonneenummer.

Wijzig hier uw abonnement.

Wijzigingen in abonnementsprijzen worden uiterlijk zes weken voordat deze van kracht wordt in het colofon van het tijdschrift meegedeeld.

Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn Mail verwijzing naar Vriend(in)
Abonnement opzeggen

Een abonnement geldt voor een periode van één kalenderjaar en wordt nadien - behoudens opzegging - automatisch verlengd met één jaar.

Opzeggingen - uitsluitend schriftelijk of per e-mail - dienen 2 maanden voor het verstrijken van het abonnementsjaar in ons bezit te zijn.
Mail bij opzegging uw abonneenummer en adresgegevens naar abonnementen@texpress.nl

 

Plaats verwijzing op Twitter Plaats verwijzing op Facebook Plaats verwijzing op LinkedIn Mail verwijzing naar Vriend(in)
contact              disclaimer

website & hosting door Support2U